Rytterparkens Grundejerforening

Følle Strand, Syddjurs Kommune

Adresseliste for bestyrelsen 2018-19:


Formand:

Preben Høj Larsen

Ryttervej 3

mail: preben.hl@spejdernet.dk

mobil: 23338866

                                                                                                       

Kasserer:

Pia Stitz Johansen

Rytterparken 37

mail: piastitz@gmail.com

mobil: 60245792


Bestyrelsesmedlemmer:

Boye Rasmussen

Rytterparken 34

mail: boye1873@icloud.com

mobil: 20546030


Henrik Vosegaard

Rytterparken 6

mail:    henrik@vosegaard.dk

mobil: 41208107

         

Søren Andersen

Rytterparken 31

mail: soren.wis@gmail.com

mobil: 40329202

Generalforsamling og sommerfest 25.  juli 2020

Generalforsamling afholdes lørdag den 25. juli kl. 15 på Ryttervej 3.

Klik på links for at hente indkaldelse og revideret regnskab.


Vel mødt!


Generalforsamling og sommerfest 20.  juli 2019

Indkaldelse med regnskab kan downloades her.

Klik på linkene for at få vist noter fra generalforsamling, formandens beretning og regnskab.


Link til opdateret udgave af vedtægterne efter ekstraordinær generalforsamling.

Opdateret 19. april 2020

Generalforsamling og sommerfest 21.  juli 2018

Indkaldelse med regnskab kan downloades her.

Klik på linkene for at få vist referatet og bestyrelsens beretning.

Opdateret 23. september 2018

Vedligehold af vejen

Efteråret og vinteren har været hård ved vejen, især på det stejleste stykke, hvor der er behov for løbende reparation af de huller, der opstår.


Vi har fået leveret et nyt læs knust asfalt som ligger på pladsen foran Rytterparken 6. Bestyrelsen har efterfølgende været rundt og fylde materiale i en hel del af hullerne i vejen.


Vi opfordrer grundejerne til at tage del i det løbende vedligehold. Når I ser huller som trænger til opfyldning, må I meget gerne fatte skovl og trillebør og fylde efter.

Tilføjet 1. april 2018


Generalforsamling 22.  juli 2017

Indkaldelsen kan downloades her.

Regnskabet for 2016-2017 kan downloades her.

Referatet kan downloades her.


Bestyrelsesmøde 25. juni 2017

Bestyrelsen mødtes den 25. juni som forberedelse til generalforsamlingen. Emner, der blev drøftet: Kandidater til ledig bestyrelsespost, asfaltering af nederste del af Rytterparken, kontingentsats for næste år.


Opsætning af badebro 2017

Badebroen var sat op den 29. april efter knap et par timers arbejde.

En stor tak skal lyde til alle de deltagende og navnlig de heltemodige vikinger, som arbejdede ude i vandet, som absolut ikke havde nået op på sommervenlige temperaturer endnu.


Ellens varme chili-suppe gjorde lykke!


Nogle fotos fra dagen kan ses på medlemmernes side.


Bestyrelsesmøde den 25. september 2016

Så har den nye bestyrelse været samlet for første gang. Ud over at vi er klar med datoerne for de fælles arrangementer i 2017, vil vi også gerne lige give et kig ud over, hvad der rører sig:


Bredbånd: Regeringen har lavet en bredbåndspulje, der kan give tilskud til etablering af bredbånd de steder i Danmark, hvor forbindelsen er dårlig. Det er en betingelse for tilskuddet at hver husstand selv betaler mindst 2000 kr. i etableringen. Vi har også fået et tilbud fra et firma, der hedder Fibia om etablering af fiberbredbånd, hvor hver husstand så skal forpligte sig til at abonnere i et antal år bagefter. Dette skal holdes op mod, at der allerede er andre internet-muligheder i området. Bestyrelsen har derfor besluttet ikke at arbejde for en fælles bredbåndsforbindelse, da de fleste huse allerede har tilfredsstillende, og langt billigere dækning. Vi har ”Egns-nettet”, der er et trådløst net på sendemaster i området, lige som dele af vores område har fremragende 4G forbindelse til telefonnettets web-forbindelser. Hvis du ikke er bekendt med disse muligheder, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen. Vi vil selvfølgelig følge udviklingen på området, da forbindelse til internettet er en naturlig del af infrastrukturen i dag.


Vedligeholdelse: Ud over småreparationer af vejen er der nogle fælles vedligeholdelsesopgaver, vi skal tage fat på. Vi vil derfor i forbindelse med bro-dagene i 2017 lave lidt fælles vedligeholdelse af strandengen, bålpladserne og bækken.


Budget: Lige nu har vi en glimrende økonomi i foreningen. Men der kan godt ligge nogle større regninger foran os, dels kontrol af grundvandet i området, dels vedligeholdelse af vejen, og dels at vores badebro ikke holder evigt. Vi vil derfor lave en budgetplan, der tager udgangspunkt i at vejen skal vedligeholdes regelmæssigt, og at badebroen skal udskiftes om cirka 5 år. Det handler om at have lidt at stå imod med, sådan at det slid der er på vores fælles aktiver betales af de, der bruger dem nu, og at vi ikke efterlader en større regning til kommende tider. Hvis det påvirker vores kontingent, skal det naturligvis først vedtages på en generalforsamling.


Området: Vi vil gerne have en dialog i foreningen om vores fælles område. Vil vi bruge strandengen mere og bedre? Skal den planeres og skal der være faste sports- eller legeredskaber? Vil vi friske vores borde/bænke op; skal der være flere? Vil vi have flere eller bedre bålpladser? Skal vi rydde lidt op i de både, der ikke bliver brugt, og samle de, der bliver? Der er nok at snakke om, og vi vil gerne have ideer og tanker om de fælles områder og faciliteter, så vi sammen kan udvikle vores område på en god måde.


Med venlig hilsen Bestyrelsen.


Noter fra Generalforsamlingen 23. juli 2016

Formand Mogens Jørgensens beretning kan downloades her.

Kontingent uændret 350 kr.

Mogens fratrådte som formand. Til ny formand valgtes Preben Høj Larsen.

Lajla Brokholm genvalgt som kasserer.

Nyvalgt bestyrelsesmedlem: Søren Andersen, nr. 31.

Festudvalg i 2017: Rytterparken nr. 9 og nr. 10.

Revisorer: John Haugaard og Ib Larsen. Suppleant: Bjarne Winther


Indkaldelse til generalforsamling 23.  juli 2016

Kan downloades her.


Generalforsamling og sommerfest 18. juli 2015

Årets generalforsamling og efterfølgende sommerfest blev afholdt den 18. juli.


Referatet fra generalforsamlingen kan downloades her.


Det godkendte regnskab for perioden 1. maj 2014 - 30. april 2015 kan downloades her.


Efter generalforsamlingen deltog 41 tilmeldte i årets sommerfest, som denne gang var henlagt til strandarealet. Det blev en på alle måder dejlig oplevelse. Dejlig mad (helstegt pattegris med diverse lækkert tilbehør efterfulgt af 2 dejlige desserter. Ved midnatstide var der natmad i form af lækre burgere. Der var festlige indslag ved Birgit (Strandvejen 118) – et indslag som den græske regering måske kunne stjæle et par tips fra, når de skal stå skoleret foran deres kreditorer. Og Annette (Strandvejen 110) – linedance hvor vi fik rørt både benmusklerne og lattermusklerne. Gevinsterne ved lotteriet var mange og flotte. Stemningen var fin og snakken gik livligt hele aftenen.


Både ved opstillingen og nedtagningen af teltet var der mange hjælpende hænder – skønt!


(Artiklen oprettet 20. juli 2015. Opdateret 23. april 2017.)


Indkaldelse til generalforsamling 2015

Kan downloades her. Bemærk, punkt 5. på dagsordenen udgår, da kasserer Lajla Brokholm ikke er på valg i år.


Nyt om vejen

Vi har kort før Sankt Hans fået lagt et nyt lag belægning på vejen, så den igen er til at køre på uden fare for fjedre og støddæmpere. Dette er naturligvis ikke en opfordring til at øge farten men snarere at tage sig god tid og nyde det flotte resultat...


Vi har samtidig fået etableret en mere permanent bunke af asfaltgranulat til efterfyldning af huller, hvilket vi har haft gode erfaringer med de sidste par år. Bunken befinder sig ud for nr. 6, og alle skal være velkomne til at gribe en skovl og lappe de huller, der måtte opstå op ad vejen hen ad vejen!

Tilføjet 2. juli 2015


Bestyrelsesmøde den 26. april 2015

Referatet kan downloades her.


Noter fra Generalforsamlingen 19. juli 2014

Noter fra generalforsamlingen med det reviderede regnskab kan downloades her.


Indkaldelse til generalforsamling og sommerfest 2014

Kan downloades her.Stemningsbillede fra Sankt Hans 2014

Det tog ikke mange minutter at få heksen sendt til Bloksbjerg.


Vi kunne til gengæld varme os længe efter ved det flotte bål.


Som sædvanlig flot tilslutning til arrangementet på strandengen med pølser og drikkevarer.


En flot aften med skær fra bål hele vejen rundt langs kysten.

Bestyrelsesmøde den 31. maj 2014

Referatet kan downloades her.


Lidt aktuelt om vejen


Midt på Rytterparken har en lille kilde sit udspring. Det lyder som indledningen til en idyllisk beskrivelse, men når vandet fra kilden til stadighed løber ud på vejen, så denne aldrig er tør, bliver det aldrig idyllisk - tværtimod. Det skaber huller i vejen, huller som uanset vores anstrengelser med opfyldning opstår igen og igen. Vi har for nogle år siden etableret et dræn i vejsiden med udløb i kloakken på hjørnet ved nr. 30. Drænet fungerer stadig upåklageligt, men den del af vandet fra kilden, som løber ud i jordoverfladen, siver nu ikke længere ned til drænet, men fortsætter ned ad vejen. Vi vil forsøge at opsamle vandet, inden det rigtig når ud på vejen. Det skal gøres ved hjælp af en faskine lige foran kildens udspring. En af de nærmeste dage vil nogle fra bestyrelsen sammen med en entreprenør tage stilling til, hvordan arbejdet i praksis skal udføres. Forhåbentlig finder vi sammen en løsning på problemet - vi krydser fingre!


Pbv. Mogens Jørgensen

Tilføjet 9. april 2014

Seneste nyt om vejbrøndene

Ejerforeningen har nu fået svar på vores ansøgning om tilladelse til at etablere 3-4 vejbrønde i den vestre side af Rytterparken på det stejleste stykke og lede vandet ud i Blombjerg bæk. Kommunen har givet tilladelse til at igangsætte arbejdet under forudsætning af, at vores naboer i Lindeparken accepterer. Bækken danner jo skel mellem de to grundejerforeninger, så derfor skal begge parter sige god for projektet. Lindeparken har lovet en hurtig (inden jul) stillingtagen.

Tilladelsen gælder i 3 år, så nu har vi god tid til at finde ud af om vores knust-asfalt vejbelægning er tilstrækkelig modstandsdygtig over for regnvandsstrømmen, eller det bliver nødvendig med yderligere tiltag.

Tilføjet 13. november 2013


Optagning af badebro 28. september 2013

Lørdag d. 28. september fik 11 friske grundejere bjerget badebroen i land for vinteren. Vejret var med os, så det gik hurtigt og smertefrit. Efter endt arbejde slappedes der af på terrassen hos Ellen og Bjarne, Strandvejen 108, med ristede pølser og et glas øl/sodavand.


I forlængelse heraf blev der afholdt bestyrelsesmøde. Herfra kan nævnes, at en besigtigelse af bækken afslørede endnu engang, at mudder, slam, nedfaldne kviste og grene, græsafklip m.m. stadig er et stort problem. Det medfører, at drænene ikke fungerer, så flere grunde jævnligt står under vand. Ansvaret for at bækken renholdes påhviler de grundejere, hvis jord støder op til bækken – det gælder selvfølgelig på begge sider – så slå en klo i din genbo fra Lindeparken og få gjort noget ved sagen!


Hjemmesiden har næsten fundet sin endelige udformning, så i løbet af ganske kort tid udsendes brev til samtlige medlemmer med nærmere oplysning om bl.a. webadresse og log in.


Syddjurs kommune har langt om længe reageret på foreningens ansøgning om etablering af regnvands-brønde på den øverste del af Rytterparken. En tilladelse kan forventes inden længe. Bestyrelsen enedes om ikke at starte kloakarbejdet nu, men i stedet vente og se om den seneste asfaltpålægning helt eller delvist har løst problemet. I den forbindelse skal et par friske mænd have ros for et privat initiativ. Med trailer og skovle fik de fyldt nogle begyndende huller i vejen med asfaltgranulat fra vores ”bjerg”. Andre opfordres til at gøre det samme, hvis man observerer, at vejen kunne trænge til en make-over.


Vi vil etablere en ”krabbe-platform”, i lighed med den Blombjergparken har lavet ved deres bro; beregnet til at børnene her uforstyrret kan fange krabber, og badegæster slipper for at skulle skræve over fiskestænger og spande på vej ud til enden af badebroen.


Noter fra Generalforsamlingen 20. juli 2013

Noter fra generalforsamlingen med det reviderede regnskab kan downloades her.