Rytterparkens Grundejerforening

Følle Strand, Syddjurs Kommune

Vedtægter for Rytterparkens Grundejerforening

 

§1   Navn:

       Foreningens navn er ”Rytterparkens Grundejerforening”. Foreningens hjemsted

       er Følle Strand, Syddjurs kommune.


§2   Formål:

       Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes interesser i enhver

       henseende i forhold til myndighederne, Følle Strands vandværk, og de øvrige grundejer-

       foreninger ved Følle Strand, herunder at administrere og vedligeholde de under foreningen

       hørende veje, stier og fællesarealer m.v.


       Foreningen kan efter generalforsamlingens bestemmelse, uden ændring i nærværende love,

       tilsluttes eventuelle sammenslutninger af grundejerforeninger eller en hovedorganisation

       for sådanne.


§3   Medlemmer:

       Ejerne af alle bebyggede og ubebyggede grunde på følgende veje er medlemmer:

             a) Strandvejen (lige numre) nr. 108 – 122,

             b) Rytterparken

             c) Jagtvej

             d) Ryttervej

             e) Ryttersmindevej 1,2, 4 og 6


§4   Ejerskifte:

       Medlemmer, der afhænder deres ejendom, er forpligtet over for foreningen, indtil den nye

       ejer er oplyst til foreningens kasserer.


§5   Veje, strandareal og badebro:

       Medlemmer har ret til færdsel og ophold på strandarealet ud for Rytterparken. Medlemmerne

       er fælles om vejene og deres vedligeholdelse. Medlemmerne ejer og forvalter badebroen.


§6   Medlemskontingent:

       Hver parcel betaler til foreningen en årlig ydelse, der foreslås af bestyrelsen og vedtages på

       generalforsamlingen, og som modsvarer foreningens udgifter til vedligeholdelse af de under

       foreningen hørende veje, fællesarealer, badebro mv.


§7   Bestyrelse:

       Foreningen ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse, der består af 5 medlemmer.

       Formand og kasserer  vælges direkte af generalforsamlingen. Formanden er på valg i ulige

       kalenderår, kassereren i lige kalenderår.

       I ulige kalenderår vælges desuden 2 bestyrelsesmedlemmer, i lige kalenderår vælges 1 be-

       styrelsesmedlem. Der vælges samtidig 1 suppleant til bestyrelsen, 2 revisorer samt 1 revisor

       suppleant. Disse vælges for 1 år ad gangen.

                                                                                                                                       

                                                                                                                                   

§8    Foreningens ledelse:

        Bestyrelsen har ledelsen af foreningens anliggender, og der føres protokol over det på

        bestyrelsesmøderne passerede.

        Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden og kassereren.


§9    Bestyrelsesmøder:

        Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden så ofte anledning findes, samt når 2 medlemmer

        af bestyrelsen begærer det.

        Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formanden og yderligere mindst 2 bestyrelsesmedlem-

        mer er til stede.

        Beslutninger træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpelt stemmeflertal.


§10 Generalforsamling:

        Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

        Uden beslutning af generalforsamlingen kan aftaler af større økonomisk rækkevidde eller af

        væsentlig betydning for medlemmerne og foreningens forhold ikke træffes og ændringer af

        vedtægterne eller opløsning af foreningen ikke finde sted.


§11 Ordinær generalforsamling:

        Ordinær generalforsamling holdes hvert år i juli/august måned (typisk i forbindelse med

        foreningens årlige sommerfest).

        Generalforsamlingen afholdes på foreningens hjemsted og indkaldes af bestyrelsen med

        mindst 21 dages varsel ved omdeling i postkasserne i grundejerforeningen samt offentlig-

        gørelse på hjemmesiden og ved elektronisk advisering. Indkaldelsen skal angive tid og sted

        for generalforsamlingen samt dagsorden.


        Dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter:

1.  valg af dirigent

2.  forelæggelse til godkendelse af:

     a) formandens beretning for det seneste forløbne år

     b) årsregnskab med påtegning af revisorerne

3.  indkomne forslag, herunder bestyrelsens forslag til næste års kontingent.

4.  valg af formand, såfremt denne afgår

5.  valg af kasserer, såfremt denne afgår

6.  valg af bestyrelsesmedlemmer (jf. § 7)

7.  valg af suppleant

8.  valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

9.  eventuelt


         Forslag fra medlemmer må – for at komme til behandling – være indgivet til bestyrelsen

         senest 8 dage før generalforsamlingen.


§12  Vedtagelser, generalforsamlingen:

         Beslutninger træffes af de mødte ved simpelt stemmeflertal.

         Til vedtagelse af forslag om ændring af vedtægterne kræves dog, at forslaget har været

         optaget på dagsordenen, og at 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er mødt op, og at

         2/3 af de mødte medlemmer stemmer for forslaget.


         Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er

         for forslaget, indkaldes til ny generalforsamling.

   

         Bestyrelsen har bemyndigelse til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling i umiddel-

         bar forlængelse af den ordinære generalforsamling.

                                                                                                                               

         På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, såfremt det nævnte flertal stemmer for

         uanset antallet af fremmødte.


         På generalforsamlingen kan der afgives 1 stemme pr. parcel. Der kan kun stemmes ved

         personligt fremmøde.

     

§13  Protokol:

         Over det på generalforsamlingen passerede optages en kort beretning i foreningens

         protokol.


§14  Årsregnskab:

         Foreningens regnskabsår er 01.05 – 30.04


§15  Hvis et medlem ønsker at udtræde af foreningen, kan dette ske pr 30. april med et forud-

         varsel på 3 måneder.

         Udtræden skal skriftligt meddeles foreningens formand.

         

         Ikke medlemmer bidrager økonomisk til vejvedligehold, snerydning mv. i henhold til:

         ”lov om private fællesveje” (jf lovbek. 670 af 19.aug 1999 samt lov nr. 288 af 7.juni 1972)

         Såfremt opkrævning sker via kommunen, belastes ”ikke medlemmer” af evt. admini-

         strationsomkostninger.


§16   Foreningens ophør:

         Til vedtagelse af forslag om opløsning af foreningen kræves at forslaget har været optaget

         på dagsordenen til en ordinær generalforsamling, og at mindst 2/3 af de af foreningens

         medlemmer er mødt op, og at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.


         Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer

         er for forslaget, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med opløsning af foreningen

         som det eneste punkt på dagsordenen.


         Der skal gå mindst en måned mellem de 2 generalforsamlinger.


         På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer

          - uden hensyn til de fremmødtes antal – er for forslaget.


         Såfremt foreningen opløses, fordeles dens eventuelle midler, efter al gæld er betalt, ligeligt

         mellem medlemmerne.


         Således vedtaget på

            - generalforsamlingen den 25.maj 1991 og

              ændret på

            - ekstraordinær generalforsamling den 26.juli 2003 og

            - ekstraordinær generalforsamling den 22.juli 2006 og

            - ekstraordinær generalforsamling den 19.juli 2009 og

            - ekstraordinær generalforsamling den 20.juli 2019

 

         Preben Høj Larsen

         formand


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordensregler for Rytterparkens Hus- og Grundejerforening


Trafik

 

-   vis hensyn til børn og gående

-   vis hensyn – undgå unødig slitage på vejene

-   vis hensyn – begræns støvgenerne

 

Kør med lav fart til glæde for alle – også foreningens pengekasse – så vi sparer på vejvedligeholdelseskontoen.


Affald

 

-   husk at KUN BRÆNDBART affald må afleveres på bålpladsen

-   husk at det kun må afleveres i de aftalte tidsrum

 

Nøgle til kædens hængelås kan lånes hos bestyrelsesmedlemmerne,

hos Egon Dyhr, Rytterparken 17 eller Svend Bille, Strandvejen 118


Hunde

 

-   hundeluftning på stranden og strandarealet er underlagt lovgivning

    (naturfredningsloven § 54 stk. 1 og § 56 stk. 1)

-   hunde SKAL føres i snor

-   hundens efterladenskaber SKAL opsamles


Støj

 

Vi henstiller til alle beboere

-   at undlade brug motoriserede værktøjer i tidsrummet kl. 12 – 14

-   at udvise respekt for naboer når musikanlæg benyttes udendørs


 

Vi henstiller til de sommerhusejere, som udlejer deres huse, at lejerne gøres bekendte med disse ”ordensregler”


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyttige links